Blog post
21st Century Skills in het onderwijs: revolutie of hype?
30
-
08
-
2015
door
Testimonial
21st Century Skills in het onderwijs: revolutie of hype?
30
-
08
-
2015
door
Portfolio item
21st Century Skills in het onderwijs: revolutie of hype?
30
-
08
-
2015
door
Publicatie
21st Century Skills in het onderwijs: revolutie of hype?
30
-
08
-
2015
door
Leestip
21st Century Skills in het onderwijs: revolutie of hype?
30
-
08
-
2015
door

In De Groene Amsterdammer stond in juni dit jaar het artikel "21st Century Skills in het onderwijs: revolutie of hype?". Een goed artikel omdat het eigen ervaringen van de journalist verbindt aan het werk van wetenschappers.

Ik signaleer drie gewenste ontwikkelingen voor het onderwijs:

  • Streven naar een goed evenwicht tussen het leren van feiten en vaardigheden als creativiteit en kritisch denken
  • Hiervoor zijn goed geschoolde docenten nodig
  • Onderwijs moet zich niet aanpassen aan de samenleving, het moet kinderen zodanig scholen dat zij zich kunnen manifesteren in en kunnen bijdragen aan die samenleving.

Big question

21st Century Learning

In de VS werd het Partnership for 21st Century Learning opgericht. Apple, Lego, Disney en Fisher Price, de Amerikaanse Publieke Omroep, Unicef en de Amerikaanse National Education Association zijn aangesloten.
In Nederland gaf het ministerie van OCW in 2014 opdracht aan SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), om de rol van onderwijs te onderzoeken. Eind 2014 werd het Platform 'Onderwijs 2032' opgericht door de staatssecretaris'. Deze 'nationale brainstorm' is in volle gang en wordt eind 2015 afgerond.

De journalist vraagt zich, aan de hand van de Big Question van haar zoon af, hoe onderwijs van de toekomst eruit moet zien.

Zelfsturing

Er wordt in het denken over modern onderwijs veel nadruk gelegd op eigen onderzoek en regie, ipv docentgestuurd.

Alexander Minnaert, hoogleraar orthopedagogiek en klinische onderwijskunde:
Wat je zelf leert en oefent, dat leer je beter. Maar iemand moet het je ook voordoen. Dat voordoen gebeurt volgens hem te weinig. Kinderen vragen om richting en houvast.
Ervaring bij de Big Question is dat vooral ouders die het kunnen en willen hierin veel tijd steken.

Leren leren

Daisy Chrisodoulou, schrijver van het boek 'Seven myths about education':
Kritisch denken en probleem oplossend vermogen zijn erg belangrijk. Deze vaardigheden zijn sterk verbonden met feitenkennis. Zonder kennis kun je geen nieuwe kennis tot je nemen.
Het verwijderen van kennis uit het curriculum belemmert de ontwikkeling van 21th century skills.

Het eindproduct kritisch en creatief denken wordt volgens haar verward met het proces dat daarvoor is vereist. Als je creatief wilt zijn dan kun je het best beginnen met feiten leren.

We moeten leren van en verder bouwen op het denkwerk van onze voorgangers.

Paul Kirschner, hoogleraar onderwijspsychologie sluit hierop aan:
Wat je weet bepaalt wat je ziet.
In je sensorisch geheugen komt alles binnen dat je via je zintuigen waarneemt. De dingen waar je op let komen in je werkgeheugen. Alleen de dingen waar je iets mee doet komen in je lange termijn geheugen. Daar zit alle informatie in cognitieve schema's. Als je nieuwe informatie kunt plaatsen in een schema, wordt dat schema verrijkt (assimilatie). Dat is het leerproces. Dat 2x2 gelijk is aan 4 moet je leren om het in andere situaties te kunnen gebruiken (=automatiseren).

Ook Daniel Willingham, hoogleraar psychologie en auteur onderwijs bevestigt:
Zonder kennis kun je geen betekenis geven aan wat je opzoekt.

Conclusie van de schrijver: als onderwijs zich meer op de vorm dan op de inhoud richt moet de inhoud van buitenaf komen: huiswerkbegeleiding van ouders of ingekocht bij instituten. Voor het nodige oefenen en de inhoudelijke begeleiding.

Gert Biesta, onderwijs pedagoog en hoogleraar geeft een normatieve invulling van het onderwijs. Onderwijs moet zich niet aanpassen aan de samenleving. Laat het onderwijs ervoor zorgen dat kinderen de samenleving op een verstandige wijze mede kunnen vormgeven en kritisch kunnen beoordelen.

Lees via deze link het hele artikel.

Lees ook