Blog post
Evaluatie Lokale Toegang Berg & Dal
-
-
door
Testimonial
Evaluatie Lokale Toegang Berg & Dal
-
-
door
Portfolio item
Evaluatie Lokale Toegang Berg & Dal
-
-
door
Publicatie
Evaluatie Lokale Toegang Berg & Dal
-
-
door
Leestip
Evaluatie Lokale Toegang Berg & Dal
-
-
door

Evaluatie Lokale Toegang Berg & Dal

De nieuwe taken op het gebied van Jeugd en Wmo worden door de gemeente Berg en Dal uitgevoerd in de zogenaamde Lokale Toegangspoort. De Lokale Toegangspoort is ondergebracht bij de afdeling Sociale Zaken. De afgelopen twee jaren hebben in het teken gestaan van het  inrichten van deze Lokale Toegangspoort. Nu vindt de gemeente de tijd rijp voor een evaluatie.

Beoogde resultaten

De evaluatie geeft een beeld van de wijze waarop de teams werken, wat hun
ambitie is, welke belemmeringen ze tegenkomen, welke verbetermogelijkheden
ze zien en wat nodig is om verbeteringen te realiseren; niet alleen intern, maar
ook in relatie tot cliënten, (lokale en regionale) ketenpartners, en gemeentelijke
processen.


De evaluatie brengt ook in beeld hoe ketenpartners de lokale toegang ervaren,
wat ze waarderen, en waar ze verbetermogelijkheden zien. Ketenpartners zijn
onder meer huisartsen, IB-ers en zorgcoördinatoren uit primair en voortgezet
onderwijs, jeugdhulpaanbieders/ambulante teams, sport- en andere
verenigingen, welzijnswerk, burgerinitiatieven, woningcorporatie en wijkagent.


Door de analyse van concrete casuïstiek en door een simulatie verhelderen we de operationele procesgang,
de effecten van professioneel handelen, de dilemma’s die zich voordoen, de
variatie van gekozen oplossingen, en de effecten daarvan (waaronder financiële).
De lokale toegang ervaart op deze manier hoe de evaluatie deel uitmaakt van een cyclus van leren
en verbeteren, en kan deze zelf hanteren.


De evaluatie maakt tot slot duidelijk of de huidige structuur en vormgeving voldoende
passend is, of dat bijstelling noodzakelijk is.

Nieuwe samenwerking

In deze opdracht werk ik nauw samen met Bob van der Schaft. Hij is projectleider Transformatie bij de gemeente.

Lees ook